Skip navigation.
Home

戌月癸水

 

癸水戌月 : 專用辛金,忌戊土,要比劫茲甲制戊方妙。

九月癸水,失令無根,戊土司權,剋制太過,八字專用辛金發水之源,要比肩滋甲制戊方妙。

或辛甲兩透,支見子癸,定主平步青雲,或癸甲兩透,富貴成名,或有甲辛無癸者,亦有恩封,或有甲癸無辛者,富大貴小,有甲無癸辛者,常人,二者俱無,貧賤之格。

或有甲見壬者,頗許衣衿。

九月癸水,辛甲並用。

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 : 癸水日主生 戌月 壬子 時 癸水生於寒露霜降之後,氣雖日寒,却是土旺之日為多,壬子為時,有嚶求之助,任其旺土,癸水殊無弱象,八字宜有木火厠其間,一則旺土旣有所疏,而仍有生機,次則財以養命,若慮比刧之奪,須木來啓承。
癸水日主生 戌月 癸丑 時 癸生戌月,土旺司權,再臨丑時,土勢增厚,然有比肩之癸相扶,且丑為寒濕之土,尚不致咄咄逼人,官殺正旺,必得木以制之,若食傷泄癸, 更喜印綬以生之,所以金木交差,方可稱有守有為之命,但富則未許耳。
命理上 : 癸水日主生 戌月 甲寅 時 戌月旺土用事,癸水生此甚弱,時逢甲寅,傷官得祿,旺土固喜木疏,弱水憂木泄,挽救之道,惟有陽金之庚申,始足以存水而尅木,辛酉陰金,力難勝任,或則以金易水亦妙,但少量還是缺憾。
癸水日主生 戌月 乙卯 時 季秋之癸,失令弗强,再得時元乙卯以泄之,猶病婦再遭坐蓐矣,卯戌合而不化,則木土之本質不變,所以當旺之土,稍受壓制,故必金火並見,金生孱弱之癸,火資受迫之土,始歸中和矣。
命理上 : 癸水日主生 戌月 丙辰 時 癸為陰水,生戌月辰時,土旺且眾,再因丙透時干,太陽之火,生起旺土,致區區癸水,有如朝露,轉輾卽涸,幸其辰戌之冲,土雖旺而地氣轉動,若辰中乙癸,戌中辛金出干,或支有卯酉子,以補未透之天干,補綴無痕,天衣無縫,低下之造,頓成優秀。
癸水日主生 戌月 丁巳 時 癸水生於秋杪,戌月旺土司權,癸水無氣,時遇丁巳,干支皆火,以生當令之土,致有癸水熬乾之患,雖巳中有庚,戌內藏辛,似可相生,但若身藏不露,則亦愛莫能助,卽庚辛透而生身,還須比劫制火,以免印被財傷,木雖疏土,而亦資火,故弗喜也。
命理上 : 癸水日主生 戌月 戊午 時 戌月癸水,水弱非常,戌中戊土,再透時干,且又臨於旺地之午,午戌又會火局,戌中一點辛金,巳為遁藏之兩丁所爍,生氣索然,故須質量並豐之水木,去火土之為病,或則金水並見,否則非貧卽夭。
癸水日主生 戌月 己未 時 易云天數五,地數五,明指土雖有陰有陽,其實一體,以癸水生於戌建,時值己未,定殺化為一家,尅水之力更巨,但在秋令,癸水不能棄命從殺,殺勢正旺,不宜以木逆折之,以免老羞成怒,倒行逆施,祇宜大量之金,以疏導之,則癸水不生自生矣。
命理上 : 癸水日主生 戌月 庚申 時 月提在戌,土旺金相,八字時遇庚申,陽金得祿,故失令之癸水,生機多於尅氣,駸駸乎可以轉弱為强,土火財官,不懼重見,若有火而無土,則印綬恐傷,有土而無火,則生金太過,皆非中和之道也。
癸水日主生 戌月 辛酉 時 戌土月令,中藏辛金,八字時逢辛酉,梟印通根,使癸水不虞受尅,惟辛酉究是陰金,雖生癸水,不致太甚,故不可柱有丁午以破壞之,丙雖不忌,猶遜巳火之會酉成局也,如再畧參水木,則更佳矣。
命理上 : 癸水日主生 戌月 壬戌 時 癸日逢壬,幫身有力,但因生於戌月戌時,旺土叠逢,致壬水亦被抑制矣,最妙戌中辛金,露而不藏,或則支申酉相生,果能如是,則雖重遇火土財官,亦無傷乎大體。
癸水日主生 戌月 癸亥 時 癸日癸時,氣求聲應,已不孤單,再值亥時,乃二癸之旺鄉,雖戌月旺土司權,以亥中藏甲,官星被傷,有官之命,無官之實也,欲保其官,必須財星之火,欲使財不受刼,則土木並見最宜。

上一頁 : 戌月壬水  

返  回  : 窮通寶鑑 戌月篇 

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛