Skip navigation.
Home

戌月壬水

 

壬水戌月 : 以甲制戌中戊土,丙火爲佐。

九月壬水進氣,其性將厚,若一派壬水,見一甲,制戌中之戊,戊又出干,斯用丙火,此格清貴極矣,正合一將當關,群邪自伏,八字或不見丙戊,亦不為妙。

或一派戊土,無一己庚雜亂,得一甲透時干,玉堂清貴,即甲透月上,亦主科甲,若支藏己土,一榜可圖,或庚乏丁,貧賤之人。

或丁透見甲,略貴。

或水多乏丙者,又用戊土,常人。

九月壬水,栽用甲木,次用丙火,用土者,火妻土子。

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 :壬水日主生 戌月 庚子 時 壬水生於戌月,秋末土旺用事,時逢庚子,梟印羊刃生扶,壬水轉强,故八字喜戌中火土透干,然丁己不及丙戊有力,殺印帶刃,可操生殺大權,木則非所忌也。
壬水日主生 戌月 辛丑 時 壬生戌月,中藏辛金,透出時干,相生有力,然因丑戌兩土相尅,官殺不清,是宜甲透天干,以制旺土,惟秋令木不强盛,有木還喜有水生之,若柱中有金,則生之太過,不妨以火銷鑠之,但怕火多之助土塞水。
命理上 :壬水日主生 戌月 壬寅 時 戌月壬水,戌為丙戊之庫,時臨於寅,又是丙戊之生,寅戌會局,本覺火土過旺,而喜時上壬水扶之,戌中雖藏辛,究未能直接相生,故以干頭有辛,地支見酉方妙,火非所喜,土亦怕見。
壬水日主生 戌月 癸卯 時 季秋土旺司權,壬水受制,原喜癸水帮身,卯木制殺,無如卯與戌合,癸水乏力,必須見酉冲卯,或以辛金勦之,苟無辛金,則代以庚申,如金氣全無,則必一生遭小人,而親離眾叛。
命理上 :壬水日主生 戌月 甲辰 時 壬水日干,生於戌月辰時,已屬身輕殺重,喜得甲木尅之,然而斯時土旺用事,木弱無力必有劫比生甲,傷食助甲為妙,得有亥卯在支,尤如三徑之松,毫無凋零氣象矣,大怕有金,庚更可畏。
壬水日主生 戌月 乙巳 時 三秋壬水,生氣少,而尅氣多,時臨乙巳,乙生巳而無疏土之功,壬水甚衰,必得金水配合,以為撫翼匡直,始能調劑於平。
命理上 :壬水日主生 戌月 丙午 時 壬生九秋,日令在戌,戌為火庫,時臨丙午,午戌會局,幾乎全局皆火,壬水孤單,致有杯水車薪之槪,必得比肩以遏其火,又以金生其水,方克任其財星矣,土雖泄火而制壬,木則泄水以資財,皆不宜也。
壬水日主生 戌月 丁未 時 壬日而值月戌時未,兩土皆藏丁火,丁透時干,雖與壬合,財來就我,但總財官太過,日元羸弱可虞,不可以木尅土,恐其生火為累,祇合以金泄土生水,卽是釜底抽薪之法也。
命理上 :壬水日主生 戌月 戊申 時 壬日申時,為值長生,月令在戌戊透時干,雖可生金,究嫌尅水,以此際土旺用事也,八字必須金木並見,庶水有所承,土有所制,大怕見火,以其爍金資土,有害無利耳。
壬水日主生 戌月 己酉 時 戌月酉時,壬水為殺印相生,時干己土,雖有生印之功,亦有黨殺之弊,故與上條戊申時相同,仍須將當旺之土,泄之以金,抑之以木,不宜火之銷金生土也。
命理上 :壬水日主生 戌月 庚戌 時 壬水而月時皆戌,八字殺重身輕,縱得庚金為緩衝,還當陽木陰水相輔助,良以甲雖疏土,然被庚金斧斤所砍,必也,有水以緩衝,俾秋木克施其技。
壬水日主生 戌月 辛亥 時 九秋之壬水,土旺司權,壬水雖冠帶在戌,猶將及成童,尚有關殺,好在時為辛亥,旣正印之生身,更通根於歸祿,則先天强而後天攝養亦宜,自可免於大患矣,卽見戊透,亦不為忌,更何慮乎木火哉。

下一頁 :戌月癸水  上一頁 : 戌月辛金 

返  回  : 窮通寶鑑 戌月篇 

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛