Skip navigation.
Home

申月癸水

癸水申月 : 庚金得祿,八字必丁火制金爲用,丁火以通根午戌未爲妙。

申月癸水,八字正母旺子相之時,癸雖死申,殊不知申中有庚生之,名死處逢生,弱中復強,即運行西北,亦不死也,但庚司令,剛銳極矣,八字必取丁火為用,或丁透有甲,名有燄之火,必主科甲,或丁透無甲,又無壬癸,即有一二庚金,亦有生監,有二丁更妙,或金多乏丁制者,貧困之人。

或一丁坐午,名獨才格,主金玉滿堂,富中取貴,若在未戌,則是常人,或柱見二戌二未,又得丙丁藏支,干見甲出,八字無水,亦作富貴而推。

 

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 : 癸水日主生 申月 壬子 時 孟秋建申之月,金旺水相,癸水已屬有源,時為壬子,壬水長生於申,幫身尤為有力,時支子水,乃是日祿,子申又復會局,身强之象,理要財官,但財星之火,為水所遏,所以有火有土,尚須有木方佳。
癸水日主生 申月 癸丑 時 癸水生於申月,時逢癸丑,丑乃金庫,位居北方,陰濕之土,殺無足取,必須丑中己土出干,方可用殺,但因身强殺淺,八字又須有木有火乃妙,否則有木無火,則制殺太過,有火無木,則財遭刼奪矣。
命理上 : 癸水日主生 申月 甲寅 時 申月金旺之時,癸水得其資生,不為身弱,時逢甲寅,傷官得祿,但寅申冲而傷官之根株動搖,所以癸水雖不為弱,還宜水火並見,蓋有水則官之木無損,而財星之火,亦非如燐火之無根矣。
癸水日主生 申月 乙卯 時 癸水日干,申金月令,水得金生,源流不為淺近,則雖乙卯時元,亦不致十分盜氣,惟秋木不繁,仍宜水以滋水,更應有火,以為養命之源,而成食神生財之富命,獨忌辛酉陰金,來奪乙卯秀氣。
命理上 : 癸水日主生 申月 丙辰 時 癸生申提,時值丙辰,財官印三寶,祇因申辰之會,幾乎官化為劫,是必再見木火,以生扶丙火之財,或透戊土,以遏水而護火,但此格太覺純正,雖聰敏而無應變之才。
癸水日主生 申月 丁巳 時 癸水生申,印旺有氣,時逢丁巳財星,原可身强用財,巳與申合,雖不化水,而財與印兩受牽絆,八字最妙庚甲並透,庚長生於巳,祿於申,印旺當令,而丁巳之火,則甲木生之,此名財得根深印得華,一生福祿自無涯矣。
命理上 : 癸水日主生 申月 戊午 時 月令在申,中藏戊土,透於時干,與癸五合,戊坐於午,官臨旺宮,雖合不化,格取正官正印,有純正之風,惟午火之財無氣,須有陰木生之,倘見陽木之甲,則犯傷官見官之忌,寅則戊之長生,縱不畏而究與申冲也。
癸水日主生 申月 己未 時 癸水日元,時逢己未,幸在申月,旺金泄土,以成殺印相生之格,惟若有木制殺,亦以印透或有火為上,己土此時並不生旺,不須再為尅制,木為忌神,最宜金火兩見,則成身殺兩停,事權必盛。
命理上 : 癸水日主生 申月 庚申 時 癸日而月時皆申,申中庚金,透露時干,以三金而生一癸,大有金多水濁之弊,以火為藥,宜乎有丁及午,以制旺金,惟無根之火,又須輔之以木,而土則有生金之嫌,避免為良,水亦不喜,蓋因其尅火也。
癸水日主生 申月 辛酉 時 癸為雨露,生於初秋申提,原非無氣,益以時為辛酉,重重印綬,遂犯生氣太過之弊,然太過在金,而不在水,所以土之制水生金,絶不需要,必得有火,方是對症之藥,而火則丙不及丁,以丙辛五合故耳,木亦所宜,水則不必。
命理上 : 癸水日主生 申月 壬戌 時 癸日而值壬戌時,月建在申,申為壬之長生,戌雖屬土,位居酉方,申戌拱酉,金水之勢强盛,所以火土財官,為命中之寶矣,不過劫財高透,財恐被刼,故宜抒配以木,財庶有根。
癸水日主生 申月 癸亥 時 申月金旺之癸水,母氣殊健,時臨癸亥,帮身有力,八字生旺太過,其偏與不及相等,强者抑之,則火之財,土之官,允為必要矣,最好丁年必為戊月,或己土出干,或午火在支,尚覺財官氣弱也。

上一頁 : 申月壬水 

返  回  : 窮通寶鑑 申月篇 

    : 1.  八字命理 --- 心得分享 

          2.  命理速成點睛     

 

=== 全文完 === 

==========================================

時代使命,光耀香港 ! 

Never Forget , Never Forgive !