Skip navigation.
Home

申月乙木

乙木申月  : 八字月垣庚金司令,取丙火制之,或癸水化之。不論用丙用癸,皆己土爲佐。

申月乙木:

庚金秉令,庚雖輸情于乙妹,怎奈幹乙難合支金。八字柱見庚多,乙難受載。

或丙透幹,又加己出埋金,此格可雲科甲。

有己透,加丙,亦是上命。

七月喜己土爲用,或不見丙癸,己土決不可少,此則火爲妻、土爲子。

或癸透、丙藏、庚少,此不用己,可許拔貢。

八字無丙、有癸透者,不失刀筆門戶。

有支下庚多,癸又藏者,無丙己二神,平常人物。 

或生辰時,此爲從化,反主富貴。凡化合格,皆以所生之神爲用。化金者,戊土爲用神,特忌丙丁鍛煉破格。 

八字從化者以火爲妻、土爲子。

其餘以金爲妻,妻必賢美;以水爲子,子必克肖。但忌刑沖,凡命皆然,不特此也。

秋木逢金,非貧則夭。秋生乙木忌根枯,根既枯槁,貧苦到老。

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 : 

命理上 : 乙木日主生 申月 丙子 時 乙誕申提,火退而金正秉令,夏乙忌火,防其木焚,秋乙忌金,防其根損,同是一乙,八字喜忌則隨時令而變遷也,地支申子會水,官化為印,日元有印相生,乃是弱而不弱,時干一丙臨於子水之位,殊未能助木之暖,氣勢未純,應有寅卯巳午等字以充實之。
乙木日主生 申月 丁丑 時 申丑中庚辛兩見,乙木無氣,丑土雖可培木,究嫌力微,時干一丁,氣又泄之於土,所忌再來庚辛,摧殘木之精神,總以水火為切要之神,故喜其屢見為美也。
命理上 : 乙木日主生 申月 戊寅 時 寅申之沖,旺存衰拔,日元之氣,衰弱極矣,一戊透於時干,財星亦失其真,際此情形,喜有比刼相助,强身為先,更有火以暖之,氣勢遂歸中和矣。
乙木日主生 申月 己卯 時 乙木生於七月,絶地也,時支卯木,歸祿成格,喜其乙庚暗合,官星清純為美,時干己財,臨於卯祿之上,土財自難受載,八字財弱喜有火以助之,格取食神生財。
命理上 : 乙木日主生 申月 庚辰 時 乙木餘氣於辰,庚金通根於申,時支辰土又來生申,書云,乙木忌埋根之鐡,蓋所以防秋乙之損傷也,幸申中一點壬水,足以化此頑金,官清本不宜制,但於秋乙逢金之情勢下,有火制之為美。
乙木日主生 申月 辛巳 時 申中庚金得祿,巳中庚金逢生,加之時又透辛,以叠叠當旺之金,制裁此枝葉凋敗之死木,正如摧枯拉朽,還賴巳火制殺之逞,不過日元究嫌微弱,總須有印比相助為美也。
命理上 : 乙木日主生 申月 壬午 時 乙日申提,木之氣勢極弱,時干壬水通於申,望之似可生木,不知秋乙氣弱,水旺木浮,所謂水能生木,水旺亦能病木,此所以滴天髓有木不受水之說也,惟其母旺子虛,故獨喜土以制之,火以暖之,木以成之,三者配合適宜,格局自臻上乘矣。
乙木日主生 申月 癸未 時 未時中藏乙未,時干一癸,土潤木生。月提金官星,又為壬印所化,金泄於水,水來生身,日元賴印以固,時支未藏食財,八字身旺適為我用,喜再有火土,益見暄熾。
命理上 : 乙木日主生 申月 甲申 時 乙木坐下兩申,明為絕地,實則申中有印,格成殺印相生,一甲值時,究以坐下申金,助身之力極微,若柱有寅亥等字,身主自更旺相,再見金透,用火制之可也。
乙木日主生 申月 乙酉 時 天干兩乙,地支申酉,埋根之鐵,易損休囚之木,妙在月提申金,中藏壬水,殺旺有印得化,但申酉究屬當令之金,仍喜有火制之,有水化之。
命理上 : 乙木日主生 申月 丙戌 時 丙火得庫於戌,火土兩旺,日元乙木之氣,藉以溫暖而舒適,惟柱中旺氣微弱,似難任此傷財,故喜支有寅卯亥未等字,先固其本,否則徒多尅泄,奚有益於我哉。
乙木日主生 申月 丁亥 時 乙木長生於亥,身主弱而不弱,申亥兩見壬水,印旺自可生木,不知時值秋令,木氣漸凋,水旺有寒木之嫌,妙得一丁透於時干,畧以驅水之寒,暖木之寒,大忌金來生水,土財為去病之神,何妨得地透干。
 

下一頁 : 申月丙火    上一頁 :  申月甲木  

返  回  : 窮通寶鑑 申月篇 

    : 1.  八字命理 --- 心得分享 

          2.  命理速成點睛 

=== 全文完 === 

==========================================

時代使命,光耀香港 ! 

Never Forget , Never Forgive !