Skip navigation.
Home

未月癸水

 

癸水未月  :上半月金神衰弱,八字火氣炎熱,宜比劫幫身,同五月。下半月無比劫亦可。

八字未月癸水,有上下月之分,下半月庚辛有氣,上半月庚辛休囚,凡六癸日,多不驗者,何也,俗士不知此理,因未中有乙巳同宮,破而不破,故癸水不能從殺,所以專用庚辛,如上半月金神衰弱,火氣炎烈,宜比劫助身,可云富貴,與五月一理,下半月庚辛有氣,即無比劫亦可,又忌丁透,即丁在支亦不吉,其八字生剋制化,與五月略同。


韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :
 

命理上 : 癸水日主生 未月 壬子 時 癸水生於未月。絶對休囚,火土在生旺之際,癸水必得生扶為妙,八字時逢壬子,刧比相助,可與火土抗衡,水尚無根,仍要有金配合,方得源遠流長,則逢火土或木,用財用官,莫不自如矣。
命理上 : 癸水日主生 未月 癸丑 時 癸水生於未月,休囚無氣,時逢癸丑,丑未冲而庫開,並得癸水之助,則七殺已可作用,倘丑內所藏之辛,得透干頭,尤為佳妙,八字柱中不可再見官殺乃財,木則不妨。
命理上 : 癸水日主生 未月 甲寅 時 癸生於未,水弱宜生,土旺宜疏,八字時逢甲寅,雖可疏其旺土,但更泄弱癸水,所以印綬之金,允為必要,按是時尚有火之餘烈,故陰金不及陽金為有效,惟旣以金為喜神,則尅金之火,當然忌矣,木已足用,水不嫌多,干頭土透,得金則緩衝。
命理上 : 癸水日主生 未月 乙卯 時 未為木庫,中藏乙木,癸日而遇乙卯時,食神透而通根,卯未又會木局,使土化為木,泄多於尅,八字務要印綬之金,泄土制木,而資水源,惟當旺之土,雖化不盡,有己出干,以成食神制殺,殺印相生,至於財星破印,終怕見也。
命理上 : 癸水日主生 未月 丙辰 時 未月癸水,水未盡衰,土勢方盛,豈可再會火土,時逢財官,愈使癸水孱弱,然辰未之中,皆藏乙木,故卽八字滿盤皆土,亦不能棄命從殺,以殺雖旺而有所制也,身弱喜生扶,乃千古不祧之論,則金水而外,皆所畏矣。
命理上 : 癸水日主生 未月 丁巳 時 季夏土旺用事,癸水受尅甚重,益以丁巳時元,丁火乘於旺地,致旺土之殺,勢更鴟張,若制之以木,則有厝火薪之患,是以八字金水並用,則火畏水尅,不犯其金,金得土生,資水有力矣。
命理上 : 癸水日主生 未月 戊午 時 癸日戊時,戊與癸合,時支值午,火之旺鄉,月令在未,位居南方,倘其餘八字干支一派木火,則作戊癸化火論,惟大忌己土殺露,以及印綬比刼生扶,犯之皆為破格,果爾破格,則須大量金水以補救之,而木亦不忌矣。
命理上 : 癸水日主生 未月 己未 時 月時皆未,未中己土出干,癸被眾土所尅,不殊涸轍之水,因未土本身藏乙,致八字難棄命從殺,然以傷食之木而制殺,不如以印綬之金生水,金泄旺土,尚多一重效用,所謂制殺不如化殺高也,比刼之水,亦在所喜見。
命理上 : 癸水日主生 未月 庚申 時 癸水生於季夏,土旺司權,幸得庚申時元,正印得祿相生,則山川生雲,甘霖自霈,按殺輕而印重,八字亦失平衡,所以不忌火土,惟不可逾分而已,木無喜忌,任之可也。
命理上 : 癸水日主生 未月 辛酉 時 癸為陰水,生於未提,土旺金相,時遇辛酉,梟印生身,旺土被泄,殺不嫌重,故與上條庚申時,同一看法,不過辛酉陰金,八字生氣轉弱,所以大怕丁干午支,而丙與巳火,則無傷也,蓋丙火尅中相合有情,巳火會酉成局耳。
命理上 : 癸水日主生 未月 壬戌 時 癸日而生未月戌時,官殺雜見,且皆係燥土,煎熬雖不顯明,而暗中大受威脅,時干壬水,雖帮身,但為坐下之戌土反尅,脚跟並不堅牢,除非戌中辛透,或支有申金,則卽火土相錯,亦無患矣。
命理上 : 癸水日主生 未月 癸亥 時 季夏未提,癸水休囚,時遇癸亥,癸水乘旺,比劫相助有情,然未土又為木庫,亥水為木之長生,亥未會局,以泄庫中之水,雖土不為害,而木則猖獗矣,除非滿盤皆木,甲乙再出干,為從兒格,否則必須大量之金,為去病生水之藥。

 

上一頁 : 未月壬水  

返  回 : 窮通寶鑑  未月篇

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛