Skip navigation.
Home

未月壬水

 

壬水未月八字 : 以辛金水源,甲木疏土

未月壬水,己土當權,丁火退氣,先用辛金癸水,次用甲木劈土,六月壬水,先辛後甲,次取癸水。

八字辛甲兩透,富貴清高,甲藏辛透,貢監生員,辛藏甲透,異途武職,甲壬兩透,無傷,有治國之貴,即甲藏壬出無破,是拾芥之才,或支多土火,又只清貧。

或一派己土,此假從殺格八字,為人奸詐,且主孤貧,得甲乙出制可救,凡土居生旺之地,須用木制方妙。

或支成木局,洩水太過,當用金水為貴,以金為妻,水為子。

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 : 壬水日主生 未月 庚子 時 壬水生於未月,未雖陰土,而性則燥,故喜八字時上庚金之生壬,時支子水之助壬也,金水旣盛,雖土旺而日元不弱,但總忌丙火太陽之熱烈,與戊土之重壓,如得木以疏旺土,如甲年必為辛月,雖地支有巳午,亦是秀發之命矣。
壬水日主生 未月 辛丑 時 未月土旺,此時壬水,原賴金生,時為辛丑,丑未冲而土不壅塞,但較水勢不盛,必可暢流無阻,而無黃河改道之弊矣,土去生金,則辛金母氣亦健,不過三伏炎天,大忌丁火傷辛,卽午火亦忌,土旺且多,當然不喜再見,金土木三者平均,卽是佳命。
命理上 : 壬水日主生 未月 壬寅 時 壬日而時又透壬,同氣有情而得助,雖生土旺之未月,倘不致十分受窘,時落於寅,雖可疏土,然係丙戊之長生,所以天干不可再見丙戊為第一條件,年月能逢金以生之,并點綴少量之陰木陰火,卽是大用之造矣。
壬水日主生 未月 癸卯 時 壬水生於季夏,土旺用事,水力不强,時逢癸卯,喜卯木之制土,且卯未之會局,又有癸水助之,則尅水之土力以減,但夏令水易乾涸,須再得金,以發其源,有金必貴,無金則庸,蓋無疑義矣。
命理上 : 壬水日主生 未月 甲辰 時 壬生未月,時落甲辰,土多且旺,甲木疏土之力不足,日主尅洩交加,必須歲月之間,得金以泄旺土,生衰水,再見另木為補助,始是優等之造,火土之當忌,自在想象中矣。
壬水日主生 未月 乙巳 時 季夏己土司權,壬水日元受其尅制,則時上疎土之乙木,允為喜神,惜乎時臨巳火,乙去生巳,巳來生土,致使助土之效能,多於尅土之應用矣,最好巳中庚透,日坐申金,或為辛亥年命,不失中上之命格。
命理上 : 壬水日主生 未月 丙午 時 壬水生於土旺用事之未提,再逢丙午財臨旺地之時元,火土重重,使壬水大受威偪矣,補救之道,唯有庚壬俱透,而申亥在支,庶幾勢均力敵,否則財官旺而日主弱,再逢旺地必傾,若見子丑相冲,亦降格以求之意也。
壬水日主生 未月 丁未 時 丁與壬合,化則為木,月建在未,須在土旺用事之前,方可言化,若已進土壬,支見兩未,再有未中丁火,透而生土,財官太過,火土為病,水木為藥,然卽水木出干,而壬尚無根,故尤以八字干支見金為要著也。
命理上 : 壬水日主生 未月 戊申 時 土旺用事之時,而時干見戊,使未月之壬水,受制極深,幸也,時支為申,金以生水,壬得長生,不過尚嫌殺重,須得木以制殺,然有木又須水,因弱水畏木盜洩也,金如孟母之賢,火則助桀為虐。
壬水日主生 未月 己酉 時 月令未中藏己,出露時干,雖陰土而嫌太過,喜得時臨於酉,壬水得其相生,以成官印相生之格,然而尚嫌金少,須得辛金出干,則印綬得祿,水源不竭矣,切忌丁午二火,以傷其印,丙亦不宜,巳火無礙,以巳酉會局故也。
命理上 : 壬水日主生 未月 庚戌 時 壬水生未月戌時,皆係燥土,受尅甚重,所喜庚金梟印,透於時干,泄土生水,以庚為用,柱中如無木,則土總嫌厚,但有木而無水,則無根之木,易受庚金斵(ㄓㄨㄛˊ)喪,卽使水木並見,還要無火尅庚,始臻上乘。
壬水日主生 未月 辛亥 時 壬水得祿於亥,再有正印之辛,雖在土旺之未月,似可返弱為强,但因亥未會局,卽有制土之功,亦有泄水之累,區區辛金,力猶不足,還須支坐申酉,以助生機,苟能如是,則八字雖有火土出干,亦不為害矣。

 

下一頁 : 未月癸水    上一頁 : 未月辛金  

返  回 : 窮通寶鑑  未月篇

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛