Skip navigation.
Home

酉月癸水

 

癸水酉月 : 辛金爲用,丙火佐之,名水暖金溫,須隔位同透爲妙。

八月癸水,辛金虛靈,非頑金可比,正金白水清,故取辛金為用,丙火佐之,名水暖金溫,如丙與辛隔位同透八字,主科甲功名,或丙透辛藏,一榜之士,或土多剋水,生意中心,八月癸水,丙辛怕用。

韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 : 癸水日主生 酉月 壬子 時 癸乃輕清之水,酉為柔軟之金,癸生酉月,金白水清,時逢壬子,壬為河海之水,幫身太過,况又子祿通根,猶赤壁賦所謂白露橫江,水光接天,酉金母氣,為水所侵,成為母被子滅,非得火土重重,不能為有用之命,木則無益,凋零無氣故也。
癸水日主生 酉月 癸丑 時 癸水生於酉月,金旺水相,時值癸丑,比肩幫身,丑雖屬土,但與酉金會局,土化為金,殺變成印,重重金水,身旺無依,必須丑中己土出干,八字再有火以生之,方以殺用,有土無火,則官殺無根,木亦不喜,蓋有朘削弱殺之慮。
命理上 : 癸水日主生 酉月 甲寅 時 酉月金旺水相,癸水日元有氣,時逢甲寅,傷官通根,秋木不榮,所以欲取傷官,必須並逢水火,則水以生木,火以制金,且因火之溫煖,而花木向陽,八字不可再見陽金,土亦不需要也。
癸水日主生 酉月 乙卯 時 癸生酉建,梟印生身,乙卯時元,食神得祿,然因卯酉之冲,不啻月缺花殘,最宜火以制金護木,有火則須有土,庶月支一點陰金,不為火燬而賴土生,并使乙卯衰弱之木,有所附麗也。
命理上 : 癸水日主生 酉月 丙辰 時 癸日酉月,時遇丙辰,辰雖屬土,然與酉合,土從金勢,所以時干丙火負星,允為命之所喜,良以仲秋,玉露飄零,金水漸覺陰寒,得丙火之煖,則金水相涵,彌覺溫潤矣,注有一二點木,以助丙火尤妙。
癸水日主生 酉月 丁巳 時 癸水日元,時逢丁巳,丁火財星乘旺,然生酉月,巳酉會成金局,財從印化,而丁火無根,最宜有木,然木不必過多,如見官殺之土,則生旺金,泄弱火,反不優秀,并忌陽水,蓋壬則合丁,亥則冲巳,用神受傷矣。
命理上 : 癸水日主生 酉月 戊午 時 戊時癸日,因在酉月,酉為火之死地,不能化火,卽使時臨於午,亦不能逆其金,不免微疵,故應以木配之,俾戊土受制,不生當旺之金,死火逢生,堪為養命之源。
癸水日主生 酉月 己未 時 癸為雨露,生白露秋分之後,生氣日進,時為己未,干支純殺,然不嫌殺重,蓋有旺金介乎其間,自得轉圜無阻,但必有木制殺,必須有生土,八字如無木而有金水,亦須有火生土,俾與金水旂鼓相當。
命理上 : 癸水日主生 酉月 庚申 時 酉月金旺之時,再得庚申時元,庚祿居申,旺於酉,正印太重,致犯慈母滅子之嫌,必也,干頭透丙,支有寅戌,始能財足權高,蓋權卽印也,大忌再見官殺,而傷食之木,當為所喜,惟無火之木,易被眾金所摧,亦無用處。
癸水日主生 酉月 辛酉 時 癸水生仲秋,月建在酉,又逢辛酉時元,梟神太重,其太過之病,與上條庚申時相等,金多水濁,以金為病,以火為藥,所以干支有財,為第一義,庶葯來病去,如見木而無火尅金,無濟於事,若滿盤金水或土,則非僧卽道,最多不駔儈之流。
命理上 : 癸水日主生 酉月 壬戌 時 酉月癸水,水本有根,况有壬助,是宜戌土火庫為用,但戌居西北之方,不離乎金水,猶覺無力,須得有土出干,兼使戌中丁火亦透,則壬為土制,不奪丁火財星矣,木中祇喜一寅,土中最喜一戊,財星之火,皆大歡喜。
癸水日主生 酉月 癸亥 時 癸雖陰水,時干得比相扶,時支臨亥值旺,况生酉月,旺相極矣,身强之命,大喜尅泄,不過尅我之官殺,有生金之弊,不如我尅之財星,具制金溫水之效,至於泄氣之食神傷官,少則無益,多亦可用。

上一頁 : 酉月壬水  

返  回  : 窮通寶鑑 酉月篇 

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛