Skip navigation.
Home

卯月乙木

 

乙木卯月八字 : 以癸滋木,用丙泄秀,不宜見金。

八字陽氣漸升,木不寒矣,以丙爲君、癸爲臣。丙癸兩透,不透庚金,大富大貴。

或天干透庚,支下無辰,不能化金。得癸透養木亦貴。

若見水庫,則爲假化,平常人八字也。

卯月乙木,用丙癸,或支成木局,有癸透乃作貴命。更得丙泄木氣,上上之八字命。但須透癸,或水多困丙,多戊化癸,皆下格。

用丙者,木妻火子。

用水者,金妻水子。

亥卯未逢於甲乙,八字富貴無疑。

八字木全寅卯辰方,功名有准。

活木忌埋根之鐵,支下有庚辛,伐賊其根,木則朽矣。
韋千里前輩《八字提要》的相應撮錄 :

命理上 : 乙木日主生 卯月 丙子 時 二月乙木,月令建祿,八字木旺而復有比祿助之,木之根氣益固,時逢丙子,旣暖且潤,配合佳妙,庚辛之財,壬癸之印,祇要清而不雜,略見抑有何妨,金少水多,有損木之精神,唯喜火土為用矣。
乙木日主生 卯月 丁丑 時 月提得祿,八字時干透丁,木乃可謂生旺,時丑財星得庫,身旺足任斯財,金水兩神,為春乙不甚適宜,但少見亦有潤木之功,如木火重見,反喜水印以調候。
命理上 : 乙木日主生 卯月 戊寅 時 乙木叠逢祿旺,丙火兩見長生,木生火泄,氣足神充,八字時透戊土,明雖坐下寅木,財被刼奪,實則寅亦財之生地也,然則身與傷財三者同旺,格取傷官生財,自無疑義,得有一二點水以潤燥更妙。
乙木日主生 卯月 己卯 時 支見兩卯,日元精强力壯,時干己土,臨於卯木比地,虛而不實,八字非有通根得地之土以助之,財終不為我用,際茲陽壯木渴之情勢下,尤喜見有辰丑濕土為範。
命理上 : 乙木日主生 卯月 庚辰 時 柱中木土兩停,其身堪以任財,時透庚官,賴辰生金,而官星益清,可以時上一位貴論,八字若見丙丁透干,官星被傷,壬癸透干,官氣被泄,用官最喜財生,見尅見泄,均為官星之病。
乙木日主生 卯月 辛巳 時 乙木得祿於卯,時逢巳位為之泄,一辛透干為之尅,祿,尅,泄,三者相較,衡其孰輕孰重,自然休囚之財殺,難敵旺木,當以八字時干辛殺為用,所喜辰丑之土同來,則金氣旺而根亦得潤矣。
命理上 : 乙木日主生 卯月 壬午 時 卯午同來,此戀於食,乙木之英華之泄盡,妙得時干透壬,可以制火之炎,潤木之燥,兼以生扶此孱弱之身,八字柱中火氣已足,再來丙丁則忌,若水印多見,木之元氣可復。
乙木日主生 卯月 癸未 時 天干癸乙相生,地支祿庫根足,木氣彌見生旺,如干支再見水木相助,象成方局,自當順其旺勢,作曲直仁壽格八字論,旣成此格,尅木泄木最忌,否則仍以火土食財為喜神。
命理上 : 乙木日主生 卯月 甲申 時 月提建祿,甲木透干,木之氣勢極旺,時支申金,官印相隨有情,柱中有土生金。富以財官為用,八字如支中再見子辰等字,申化為水,則必以土財為貴也。
命理上 : 乙木日主生 卯月 乙酉 時 以失時之酉,沖當令之卯,豈可得乎,又乙比透干,仍以身强論,喜火土吐秀,若多金尅木,八字有水不妨,水能潤木,除非過多,總屬喜見也。
乙木日主生 卯月 丙戌 時 卯戌六合,木火同情,一丙透干,木氣盡泄。傷旺身弱,彰彰明矣,書云,身輕泄重,佩印為宜,印者水也,八字有水生木,日元自然轉旺,且木火炎燥,更喜水以調和其氣也,身弱而有木以助之,亦佳。
乙木日主生 卯月 丁亥 時 一亥一卯,木得潤,勢愈蓬勃,時透一丁,氣怯而微,須有他火以助長其勢,方成火木通明之象,如見金之官殺,八字自應舍火以用金,更喜土財生之,金如太旺,用火制殺為權。

 

下一頁 : 卯月丙火    上一頁 : 卯月甲木

返  回 : 窮通寶鑑  卯月篇

推   介  : 1.  第 2 本必看的八字書 之 Let's back to basic---- 免費網上版  

             2.  第 2 本必看的八字書 之 夏日寒風 ---- 免費網上版 

             3.  八字命理  --- 心得分享

                    4.  命理速成點睛