Skip navigation.
Home

2014年結婚吉日/嫁娶擇日表:準繩值 100% ,因諳編篡通勝

 

2014年結婚擇吉日,分兩類!

 

 

   

第一類,亂編、胡來的2014結婚擇吉日

 

 

 

《失實的結婚吉日, 無助幸福荼毒婚姻事大!》 

 

 

 

第二類吻合2014通勝

 

 

 

 

2014結婚擇吉日

 

 

============================

 

以下資料由【李青揚老師】編篡:

2014年正式通勝1結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20140101  () 農曆十二月初一      

20140107  () 農曆十二月初七       

20140109  () 農曆十二月初九       

20140114  () 農曆十二月十四日   

20140119  () 農曆十二月十九日   

20140122  () 農曆十二月廿二日   

20140126  () 農曆十二月廿六日  

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的2結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20140201     ()  農曆正月初二      

20140204     ()   農曆正月初五         

20140213     ()   農曆正月十四日      

20140214     ()   農曆正月十五日      

20140216     ()   農曆正月十七日      

20140225     ()   農曆正月廿六日     

20140228     ()   農曆正月廿九日     

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的3結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

2014年03月01日      (六) 農曆二月初一        

2014年03月07日      (五) 農曆二月初七         

2014年03月13日      (四) 農曆二月十三日      

2014年03月14日      (五) 農曆二月十四日      

2014年03月16日      (日) 農曆二月十六日      

2014年03月19日      (三) 農曆二月十九日      

 

備註 及 吉時 : 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的4結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子 

2014年04月03日      (四)     農曆三月初四     

2014年04月04日      (五)  農曆三月初五      

2014年04月08日      (二)     農曆三月初九      

2014年04月16日      (三)     農曆三月十七       

2014年04月26日      (六)     農曆三月廿七      

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通】的5結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20140502  () 農曆四月初四   

20140508  () 農曆四月初十   

20140510  () 農曆四月十二   

20140513  () 農曆四月十五   

20140514  () 農曆四月十六   

20140519  () 農曆四月廿一   

20140520  () 農曆四月廿二   

20140523  () 農曆四月廿五   

20140525  () 農曆四月廿七   

20140526  () 農曆四月廿八   

20140527  () 農曆四月廿九    

20140530  () 農曆五月初二   

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的6結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20140601  () 農曆五月初四   

20140603  () 農曆五月初六   

20140606  () 農曆五月初九   

20140608  () 農曆五月十一   

20140614  () 農曆五月十七   

20140624  () 農曆五月廿七   

20140629  () 農曆六月初三   

 

備註 及 吉時 : 請見本頁的底部
 

 

2014年正式通勝】的7結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子 

2014年07月02日      (三)      農曆六月初六    

2014年07月06日      (日)      農曆六月初十    

2014年07月11日      (五)      農曆六月十五    

2014年07月12日      (六)      農曆六月十六   

2014年07月19日      (六)      農曆六月廿三   

2014年07月23日      (三)      農曆六月廿七   

2014年07月26日      (六)      農曆六月三十    

2014年07月31日      (四)      農曆七月初五   

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的8結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

2014年08月01日       (五)   農曆七月初六   

20140805  () 農曆七月初十   

20140812  () 農曆七月十七   

20140814  () 農曆七月十九   

20140815  () 農曆七月二十   

20140819  () 農曆七月廿四   

20140824  () 農曆七月廿九   

20140826  () 農曆八月初二    

20140829  () 農曆八月初五   

 

 備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的9結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20140903     () 農曆八月初十   

20140907     () 農曆八月十四   

20140909     ()農曆八月十六    

20140910     () 農曆八月十七   

20140915     () 農曆八月廿二   

20140918     () 農曆八月廿五   

20140919     () 農曆八月廿六   

20140920     () 農曆八月廿七    

20140921     () 農曆八月廿八   

 

備註 及 吉時: 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的10結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20141001日      () 農曆九月初八         

20141004      ()    農曆九月十一         

20141006日      ()    農曆九月十三         

20141014      ()    農曆九月廿一         

20141023      ()    農曆九月三十         

20141025      ()    農曆閏九月初二     

20141026      ()    農曆閏九月初三     

20141027      ()    農曆閏九月初四     

 

備註 及 吉時  : 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的11結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20141104  () 農曆閏九月十二     

20141109  () 農曆閏九月十     

20141110  () 農曆閏九月十八     

20141115  () 農曆閏九月廿三     

20141116  () 農曆閏九月廿四    

20141117  () 農曆閏九月廿五     

20141119  () 農曆閏九月廿     

20141120  () 農曆閏九月廿八     

20141127  () 農曆十月初六        

20141128  () 農曆十月初七        

20141129  () 農曆十月初八        

 

備註 及 吉時  : 請見本頁的底部

 

2014年正式通勝】的12結婚吉日/嫁娶擇日/婚嫁好日子

20141204      ()      農曆十月十三       

20141208      ()      農曆十月十七       

20141211      ()      農曆十月二十       

20141220      ()      農曆十月廿九       

20141223      ()      農曆十一月初二    

20141227      ()      農曆十一月初六   

 

備註 

 

1.     除了本網外,網上亦有 其他 不同版本的 2014年結婚吉日、2014年電子通勝。

 

2.     對照 其他 不同版本,你會詫異發現,彼此內容,分歧處處。

2.1    2014年結婚吉日,分兩類。

2.1.1  第一類,亂編、胡來 的 2014年結婚吉日《失實的結婚吉日, 無助幸福荼毒婚姻事大!》

2.1.2  第二類,吻合2014年通勝 的 2014年結婚吉日

 

2.2          網上有 其他 不同版本的 2014年結婚吉日、2014年電子通勝

 

3.     但如你手執,正式 2014年通勝來對照,你會發現只有少數版本 例如本網,才是正確。

3.1    通勝的定義,是大大本的紅色通勝,而非網上通勝、電子通勝。

 

3.2.   以 網上電子通勝  為例。

3.2.1  拿 正式通勝,逐日逐日 比較準繩低只 40 % 

 

3.2.2  本網不怕被法律追究,因說事實

3.2.3  得出數字的方法、客觀證據 請見 : www.4-pillar.com/node/281

3.2.4  其他 網上電子通勝,例如;

http://www.openlife.com.hk/ 

http://mindcity.sina.com.hk 

http://www.zdic.net  

http://dragon.fengshui-chinese.com

3.2.5  皆錯得竟然和【己出版】的2014年正式通勝也不符,更莫說【未出版】的2015年通勝、2016年通勝。

3.2.6  失實的結婚吉日, 無助幸福荼毒婚姻事大。

 

3.3.   其他 不同版本 的 結婚吉日表

3.3.1  拿 正式通勝,逐日逐日 比較準繩低只  41 %  

3.3.2  本網不怕被法律追究,因說事實

3.3.2  得出數字的方法、客觀證據 請見 : www.4-pillar.com/node/32

3.2.3  其他 結婚吉日表,例如;

http://huangli.fututa.com/  

http://brides.she.com/  

http://168wedding.blogspot.hk/   

http://www.bestday123.com/  

http://www.99wed.com/  

http://www.wed114.cn/ 

http://www.hdjr.org/

http://www.zejiri.net/

http://tools.2345.com/ 

3.2.4  皆錯得竟然和【己出版】的2014年正式通勝也不符,更莫說【未出版】的2015年通勝、2016年通勝。

3.2.5  失實的結婚吉日, 無助幸福荼毒婚姻事大。

 

4.     更嚇人的是,有些2014年通勝中的結婚【凶】日;其他人 的版本,竟列作結婚吉日。

4.1    故此,其他人 的結婚吉日/電子通勝,大都不堪信賴。

4.2    失實的結婚吉日, 無助幸福荼毒婚姻事大。

 

5.     吉日 和 吉時,同樣重要。

5.1    遺憾的是,其他網站 的 吉時資訊,亦同樣不堪信賴。

 

6.     結婚擇日,並非只是取吉日吉時。

6.1    一定要考慮準新人及雙方家長的出生數據,合共 六個人

6.2    不考慮雙親的出生數據,後果等同犧牲雙親的福祉。

6.3    而怎去融合吉日/吉時及命盤共參。

6.3.1  是涉及專門的玄學術數技法,並非只看沖生肖

 

7.     整套婚娶吉日,並不單止是大喜之日,還要併呈。

7.1    裁衣/過大禮/安床/上頭/出門/入門/回門 的吉日吉時才成。

 

8.     準新人對於結婚禮數,通常不知從何入手。

8.1    不曉得那些禮數是、那些禮數可簡約、那些禮數甚至可删徐

 

9.     結婚擇日,是籌劃婚禮的第一步,之後還有其他婚禮的事情要跟進。

9.1.   因要協助準新人,李靑揚 老師 的結婚擇日,除了說明擇出的結婚吉日。

9.2.   還向準新人解述,必須及正確 的結婚禮數,和因應現代環境的變化及變通之道

9.3    無論您打算的婚禮是簡約 或 熣燦 、只簽紙註冊 或 世紀婚宴。

9.3.1  老師 也會分享,如何得體、但又輕輕鬆鬆地,演化必須及正確的結婚禮數。

 

老師才匹配為您一生唯一】一次的婚姻,擇良辰吉日。  

至於老師擇日服務的優越處,及其他【唯一】和收費等等細節,請移玉步到版面 : 

 

 

 www.婚擇日結婚習俗併顧命盤.com    

 

=======================================================================================
網上博客們對【李青揚老師】擇日的評價,請見
 
 
=======================================================================================  

bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort

elazığ oto kiralama elazığ oto kiralama